Як написати обгрунтування теми дисертації?

Будь яке наукове дослідження розпочинається з вибору актуальної дослідницької теми. Для цього здобувачеві необхідно здійснити критичний аналіз існуючих в певній галузі знань сучасних досліджень й виявити ті прогалини в науці, що потребують додаткового вивчення. Або ж звернутись до вивчення раніше не досліджуваної проблеми, яка виникла зовсім недавно в існуючих соціальних, соціогуманітарних, політичних умовах життєдіяльності суспільства.

Після того, коли обрано цікаву тему дослідження, слід написати її обґрунтування. В момент наукових починань тут виникає безліч запитань: З чого розпочати обґрунтування теми дисертації? Як написати обгрунтування теми дисертації? З яких структурних частин складається обґрунтування теми наукового дослідження? Чи зможу я змінити тему дисертації після затвердження обґрунтування? Як обґрунтовується тема дисертації? Чим відрізняється обґрунтування вибору теми кандидатської дисертації від обґрунтування вибору теми докторської? та багато інших. 

Давайте розбиратись

Обґрунтування теми дисертаційного дослідження відбиває проведення його доцільності в конкретний історичний відрізок часу на певний момент розвитку теорії і практики певної сфери наукового знання. Зазвичай тему дослідження здобувач обирає спільно з науковим керівником. Останній спрямовує та скеровує дисертанта до вибору актуальної проблематики, яка до цього часу досліджена недостатньо. Далі авторське дослідження буде відбивати погляд аспіранта чи докторанта на шляхи вирішення певної дослідницької проблеми й підтвердження висунутої гіпотези.

Структурно обґрунтування теми дослідження містить власне актуальність наукової розвідки, де наведено переконливі аргументи на користь виробу конкретної проблеми. Крім того актуальність обґрунтування теми дослідження містить висновки молодого вченого стосовно мало досліджених аспектів заявленої проблематики. 

Крім того обґрунтування теми дослідження відображає його предмет, мету, завдання, об'єкт, робочі гіпотези дисертаційного дослідження. Якщо з предметом, метою, завданнями труднощів у здобувачів наукового ступеня зазвичай не виникає, то з конкретизацією робочих гіпотез молоді науковці часто відчувають труднощі. Тут варто звернутись за кваліфікованою допомогою. Особливо, коли мова йде про докторське дослідження, яке надалі подаватиметься на здобуття звання доктора наук. 

Для визначення робочих гіпотез дослідження під час написання обґрунтування теми докторського чи кандидатського дослідження необхідно здійснити ґрунтовний аналіз сучасної наукової літератури: дисертаційних досліджень за останні п´ять років, вітчизняної та зарубіжної наукової періодики (статей у фахових виданнях), патентів та винаходів, авторських методик, інноваційних дослідницьких проектів тощо. Це дасть змогу здобувачеві потім успішно захистити власну наукову роботу.

Вивчення наукової літератури є важливим аспектом написання обґрунтування теми дослідження, адже саме воно є відправною точкою для виявлення недосліджених аспектів обраної теми. Тому до аналізу наукової літератури слід віднестись дуже серйозно. Адже оминувши цей етап дослідження й залишивши поза увагою дані сучасної літератури та літературних джерел ваш науковий кругозір як автора дослідження залишиться вузьким й не забезпечить фундаментальність поглядів для вирішення проблеми дослідження. 

Варто знати, що вирішення кожної наукової проблеми повинно базуватись на конкретній методології, визначення якої також лягає в основу обґрунтування теми дослідження. Крім того, наукова гіпотеза, а потім і методика й логіка написання монографії за результатами дослідження інтегрує ключові методологічні засади дослідження. Гучні слова можуть лякати. Проте насправді методологія дослідження як галузь спеціального знання віддзеркалює: сукупність вихідних філософських, основоположних і системоутворюючих позицій, принципів, категорій, уявлень, що визначають напрямок і характер дослідження тієї чи іншої сфери об’єктивної дійсності; загальні і спеціальні методи пізнання, наукового проникнення в сутність і закономірності розвитку явищ і процесів для здійснення цілеспрямованого, розумного впливу на світ і взаємодію з ним. Тобто, інакше кажучи допомагає здобувачеві вирішити дослідницькі завдання.

Тому так необхідно вже під час написання обґрунтування теми дослідження спрямовувати свою наукову діяльність й наукову інтелектуальну працю в правильне русло. Якщо Вам складно виокремити ключові методологічні позиції дослідження, наш авторський колектив зможе кваліфіковано вирішити Ваше завдання, адже має багатий досвід у цій сфері.

Докладне вивчення актуального стану вивчення досліджуваної проблеми в науковій літературі під час написання обгрунтування дасть Вам змогу визначити потенційні результати дослідження: його практичну й теоретичну цінність та значущість. Саме результати дослідження забезпечують здобуття наукового ступеня, адже кожне наукове дослідження відповідно до паспорту спеціальності повинно мати реальне практичне втілення і віддзеркалюватись в конкретних методичних результатах.

Для написання обґрунтування теми дослідження Вам доведеться виявити ті перспективні напрями вивчення теми дослідження, які дадуть можливість виявити ефективність Вашої авторської методики. Варто знати, що завершальним етапом написання обґрунтування теми дослідження є складання його плану як орієнтувального маршруту здійснення наукової роботи. План дослідження є ключовим вектором організації Вашої наукової діяльності й логіки реалізації завдань докторського  чи кандидатського дослідження для досягнення його мети. 

Отже для написання обґрунтування теми дослідження Вам потрібно:

  1. пересвідчитись в актуальності обраної теми;
  2. конкретизувати проблемні вектори дослідження, але навіть найвужча тема може мати низку різноманітних предметів;
  3. виявити потенційно дієві та ефективні методи, підходи, принципи, закономірності дослідження обраної проблеми, які в сукупності становитимуть методологію вашого дослідження;
  4. розробити робочі гіпотези;
  5. спроектувати очікуваний результат дослідження, що відбивається в теоретичній та практичній значущості результатів наукової діяльності здобувача;
  6. скласти план дисертаційного дослідження.

 

Наш авторський колектив може професійно допомогти Вам у написанні таких наукових праць. Адже здобутий науковий ступінь не тільки підвищить Ваш авторитет у науковому середовищі, а й допоможе реалізуватися у конкретній галузі науки. Дізнайтесь більше про допомогу в написані дисертацій.